Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Nghị quyết Luật, Bộ luật
Nghị định Thông tư
Quyết định Chỉ thị
Công văn điều hành
TÌM KIẾM
Từ khóa Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu
Kết quả tìm được 5 văn bản
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 101/2011NĐ-CP Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2011. 04/11/2011
2 41/2010/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 04/12/2010
3 42/2010/NĐ-CP Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 và thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 01/01/1970
4 114/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 01/01/1970
5 74 /2008/TTLT/BTC-BNN Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp 01/01/1970