Bài phát biểu của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam

Email In PDF

  (tại Lễ kỷ niệm ngày HTX Việt Nam (11.4), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Hội nghị các điển hình tiên tiến lần thứ V,

 công bố Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam).

 

Kính thưa:...............................................................

         

 Trong không khí vui tươi của những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc, tôi rất vui mừng về dự Lễ kỷ niệm ngày HTX Việt Nam (11.4), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Hội nghị các điển hình tiên tiến lần thứ V và Lễ công bố Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam. Đây là những sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thay mặt UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cán bộ, xã viên, thành viên và người lao động trong các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã của chúng ta cùng các đại biểu về tham dự Lễ và Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng hợp tác xã vào Việt Nam trong hành trình tìm được cứu nước, với mong muốn người nông dân có một “mái nhà chung” để đoàn kết, cùng nhau phát triển sản xuất. Theo Bác, mục đích của việc tổ chức hợp tác xã là để cải thiện đời sống nhân dân, làm cho nông dân được no ấm, mạnh khỏe, được học tập, làm cho dân giàu, nước mạnh. Chính vì vậy, Bác đã kế thừa những tư tưởng về hợp tác xã của thế giới và phát triển một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta, khai sinh phong trào kinh tế hợp tác - HTX ở Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển phong trào, Người luôn quan tâm đến tổ chức kinh tế quan trọng này, xem đây là con đường làm cho “nhân dân được no ấm”.

Ngày 11 - 4 - 1946, trong thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam, Người kêu gọi tầng lớp này mau mau chung vốn, góp sức, lập nên hợp tác xã nông nghiệp ở khắp nơi, từ làng mạc cho đến tỉnh thành, đâu đâu cũng phải có hợp tác xã. Bác nhấn mạnh: Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc. Và xác định rằng: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”. Theo Bác, đối với Việt Nam, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội “bắt đầu từ nông dân”, lấy nông nghiệp làm khâu đột phá, vì vậy Bác cho rằng hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức có lợi to cho nhà nông. Đó là một cách tranh đấu kinh tế có hiệu quả nhất, để giúp vào việc xây dựng nước nhà. Hợp tác xã là một cách làm cho mọi nhà đoàn kết, thịnh vượng, giúp cho nhau đạt đến mục đích, đã ích quốc lại lợi dân.

Năm 1964, cũng vào ngày 11 - 4, Bác Hồ gửi thư cho Đại hội Hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi thành tích đạt được của các hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp, trong thư, Người dặn dò: các hợp tác xã cần có phương hướng sản xuất đúng trên mọi lĩnh vực: lúa, màu, cây công nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ rừng. Để làm tốt việc này, “HTX phải được củng cố, tức là làm cho xã viên có tinh thần làm chủ, làm cho ban quản trị được vững vàng và có năng lực, phải thực hành dân chủ, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, phải đoàn kết chặt chẽ trong hợp tác xã, làm tốt công tác cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật và không ngừng nâng cao trình độ chính trị và văn hóa cho cán bộ và xã viên”.

Từ đó đén nay, trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, thực hiện đường lối của Đảng, các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực đã rất nổ lực vượt qua khó khăn để đổi mới, phát triển, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chính vì những ý nghĩa quan trọng trên, ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg lấy ngày 11 - 4 hằng năm là "Ngày Hợp tác Việt Nam ". Qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động, sáng tạo của các hợp tác xã, động viên phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác ở nước ta. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, phát triển phong trào hợp tác xã, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đối với Quảng Nam, quá trình hình thành và phát triển của phong trào kinh tế hợp tác, hợp tác xã từ năm 1975 đến nay luôn có những đóng góp quan trọng, to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh như trong diễn văn kỷ niệm ngày thành lập hợp tác xã đã ghi nhận.

Những năm gần đây, mặc dù kinh tế tập thể Quảng Nam vẫn còn nhiều hạn chế, như: vẫn còn không ít hợp tác xã thiếu chiến lược kinh doanh, chưa thật sự là chỗ dựa tin cậy cho phát triển kinh tế hộ xã viên, thành viên; chưa trở thành tổ chức kinh tế góp phần đắc lực trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn; có đến 1/3 số xã, phường của tỉnh không có hợp tác xã, nhiều vùng khó khăn rất cần hợp tác xã nhưng không có hợp tác xã hoặc tổ hợp tác; trên 90% số hợp tác xã đang hoạt động quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ bé, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kém sức cạnh tranh, thu nhập đem lại cho xã viên, người lao động thấp, khả năng tích lũy từ nội bộ để tái đầu tư rất khiêm tốn. Đội ngũ quản lý của hợp tác xã nhìn chung vừa thiếu lại vừa yếu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kiến thức tổ chức, quản lý và nghiệp vụ kinh doanh, giảm sút ý chí vươn lên phục vụ lâu dài trong hợp tác xã, một bộ phận không nhỏ các hợp tác xã ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Nhưng từ quy luật sinh tồn trong thời gian này cũng ra đời nhiều hợp tác xã  mới. Phần đông số hợp tác xã này hoạt động rất có hiệu quả, đã cùng với các HTX sau chuyển đổi thuộc diện khá, giỏi (trong đó có nhiều đại biểu hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu có mặt hôm nay) tiếp tục phát huy tốt cơ sở vật chất kỹ thuật đã đầu tư và huy động được nhiều nguồn lực khác để mở rộng các hoạt động sản xuất, dịch vụ, phát triển ngành nghề góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hỗ trợ đắc lực kinh tế hộ xã viên, gia tăng lợi ích tập thể, tiếp tục đổi mới quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phương thức phân phối trong HTX, bảo đảm các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Nhiều HTX có tốc độ phát triển ổn định, bền vững, từng bước thể hiện trên thực tế mô hình HTX kiểu mới nhiều triển vọng. Tôi đánh giá cao những giá trị vật chất và tinh thần mà các hợp tác xã, tổ hợp tác điển hình tiên tiến và khá giỏi đem lại cho xã viên, hộ xã viên và nhân dân trong suốt thời gian qua.

Thưa các đồng chí.

Tháng 9/2007, Tỉnh uỷ Quảng Nam đã tiến hành tổng kết Nghị quyết Trung V (khoá 9) và ban hành Kết luận số 08/TU "về một số giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (khoá 9)", Hội đồng nhân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 17 (Khóa VII) đã thông qua Đề án  "Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn từ nay đến năm 2015" của UBND tỉnh và đã ban hành Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND, với 6 nhóm giải pháp quan trọng; sau đó là Quyết định số 14/2009/QĐ-UB ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã và gần đây, UBND tỉnh cũng đã ban hành các Quyết định về cơ chế hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân. Kể cả việc thành lập Quỹ hỗ trợ hợp tác xã, đang tính đến thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân … , tôi hy vọng và mong rằng các tổ chức kinh tế tập thể của chúng ta sẽ sử dụng các cơ chế của chính phủ và của tỉnh một cách hiệu quả nhất.

 Thưa các đồng chí.

Chúng ta có 179 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và có hơn 41% đạt tiêu chí khá , giỏi, trong đó 28,2% hợp tác xã đạt danh hiệu điển hình tiên tiến và gần 3000 các loại hình hợp tác khác nhau (gọi chung là tổ hợp tác) cũng đã có những điển hình vượt khó giúp nhau rất tốt. Một lần nữa tôi nhiệt liệt biểu dương các đại biểu đại diện cho điển hình tiên tiến, các mô hình khá, giỏi có mặt hôm nay.

 Hội nghị của chúng ta có trách nhiệm nhìn nhận, đánh giá đúng những thành tựu đạt được qua các phong trào thi đua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục và rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác phát động, tổ chức thi đua, hưởng ứng phong trào thi đua, công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, làm cho phong trào thi đua trở thành động lực để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế hợp tác, hợp tác xã  trong những năm đến.

Do đó, trong và sau Hội nghị này, cần khuyến khích và tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả nhằm nhân rộng mô hình; các kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả phải được đúc kết, phổ biến rộng rãi cho nhiều người, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Tôi cũng đề nghị các phương tiện thông tin đài, báo các cấp tích cực tham gia.

 Mong rằng, tại Hội nghị các điển hình tiên tiến lần sau chúng ta sẽ tăng cả số lượng và chất lượng các điển hình tiên tiến, và ghi nhận cao hơn khu vực kinh tế tập thể của chúng ta có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2015, nhất là các tiêu chí thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tôi đề nghị các hợp tác xã, các tổ hợp tác bám sát nhiệm vụ chính trị ở các địa phương nơi địa bàn hoạt động của mình, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiều hơn nữa với các cấp ủy và chính quyền cơ sở. Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các địa phương, phải luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, các tổ hợp tác hoạt động trên cơ sở các cơ chế của Trung ương và của tỉnh đã ban hành, đồng thời cũng phải phát huy vai trò quản lý nhà nước giám sát, quản lý các hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác bảo đảm đúng hướng theo quy định của luật pháp.

 Đối với Liên minh hợp tác xã tỉnh, cần phát huy tinh thần chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương vai trò tham mưu tốt hơn nữa cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh các mặt công tác liên quan đến phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kịp thời đề xuất tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn của các hợp tác xã, các tổ hợp tác. Cần tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách đã ban hành của Trung ương, của tỉnh trong đó có bảo tồn, sử dụng, phát huy có hiệu quả tốt nhất nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh. Cần mau chóng đưa Quỹ vào hoạt động.

Nhân Hội nghị này, tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” và Chương trình hành động số 07- CT/TU ngày 27/01/2011 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong ba năm tới, công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả hai phong trào thi đua“Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX”“HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo - xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động và Kế hoạch số 4016/KH-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020.

   Cuối cùng các đồng chí sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 11 Tháng 4 2012 08:43 )