Quy trình thành lập HTX

Email In PDF

QUY TRÌNH THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

 • I.  SÁNG LẬP VIÊN .
 •  Các sáng lập viên là nòng cốt trong việc chuẩn bị thành lập Hợp tác xã .
 • II.  NHIỆM VỤ CỦA SÁNG LẬP VIÊN . 
 • 1.      Thông báo bằng văn bản với UBND Phường/Xã nơi đặt trụ sở HTX .
 • 2.      Tuyên truyền, vận động cá nhân, cán bộ, công chức nhà nước, hộ gia đình, pháp nhân tham gia làm xã viên HTX .
 • 3.      Xây dựng kế hoạch họat động của HTX .
 • 4.      Dự thảo điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của HTX .
 • 5.      Triệu tập Hội nghị thành lập Hợp tác xã để thực hiện các nội dung sau :
 •  §        Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh, kế họach hoạt động của Hợp tác xã .
 •  §     Thông qua danh sách xã viên .
 •  §        Thông qua điều lệ, nội quy, quy chế của HTX .
 •  §        Quyết định cơ cấu bộ máy quản lý .
 •  §        Bầu các chức danh trong bộ máy quản lý của HTX ( Ban quản trị, ban kiểm soát ) .
 •  6.      Tiến hành đăng ký kinh doanh ( gồm các hồ sơ sau )
 •  §      Đơn đăng ký kinh doanh .
 •  §      Điều lệ hợp tác xã .
 •  §    Danh sách xã viên ( tối thiểu 7 xã viên ), danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của HTX .
 •  §      Biên bản thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã .

   Một số biểu mẫu dùng để thành lập Hợp tác xã:

 • Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 07 Tháng 9 2008 17:50 )